Microsoft

Hyderabad, Telangana | Mumbai, Maharashtra | Bangalore, Karnataka | Pune, Maharashtra | Bengaluru, Karnataka | Vadodara, Gujarat | Chennai, Tamilnadu | Jaipur, Rajasthan | Noida, Uttar Pradesh | Chennai, Tamil Nadu | Ahmedabad, Gujarat |